Blogger Widgets

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Παγκόσμιο πλιάτσικο στην Ελλάδα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσίευση του Μεσοπρόθεσμου Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι αποτελεί μενού για πλιάτσικο και αυτό γιατί πρώτον η Ελληνική Κυβέρνηση υποχρεώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 2 εκπροσώπους της Ε.Ε στο Δ.Σ  του ταμείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά δεν διαβεβαιώνει κανείς ότι όταν θα πραγματοποιείται το ξεπούλημα οι αγοραπωλησίες δεν θα κινηθούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.


Κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να πωληθούν αιγιαλοί, αεροδρόμια, λιμάνια πχ σε εταιρείες με συμφέροντα στα Σκόπια ή την Τουρκία με ότι αυτό συνεπάγεται, διότι ακριβώς αυτοί οι 2 εκπρόσωποι της Ε.Ε θα μπορούν να γνωρίζουν τα πάντα για τα ακίνητα (π.χ τιμές, ενδιαφερόμενους κλπ) και να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση για την αξιοπιστία τους, και μετά την τρομοκρατική στάση της Ε.Ε  με το δίλημμα ή μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία, δεν αποκομίσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις από την Ευρωπαϊκή αρωγή.


Παρακάτω παραθέτουμε το απόσπασμα για την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από τα κράτη - µέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ενηµερώνονται πλήρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και µπορούν να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συµβούλιο, κάθε πληροφορία επί θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία του Ταµείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεµύθειας, σύµφωνα µε τους κανόνες περί εµπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Παρακάτω μια λίστα από το περίφημο Μεσοπρόθεσμο. Πραγματικό ξεπούλημα της Ελλάδας

Β. Γενικές χρήσεις γης Τα δηµόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων µπορούν να υπάγονται, σύµφωνα µε το γενικό προορισµό ανάπτυξης και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης: 1. Τουρισµός – Αναψυχή Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τον τουρισµό - αναψυχή, επιτρέπονται: α) Τουριστικά καταλύµατα (κύρια και µη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.) β) Ειδικές τουριστικές υποδοµές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ, υδροθεραπευτήρια κ.λπ.) γ) Τουριστικοί λιµένες - µαρίνες δ) Κατοικία ε) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών στ) Καζίνα ζ) Κοινωνική πρόνοια η) Αθλητικές εγκαταστάσεις θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις ι) Θρησκευτικοί χώροι ια) Περίθαλψη ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού ιγ) Εστίαση ιδ) Αναψυκτήρια ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής ιστ) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων ιη) Ελικοδρόµιο ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου. 2. Επιχειρηµατικά Πάρκα Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα επιχειρηµατικά πάρκα, επιτρέπονται: α) Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) β) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισµοί γ) Διοίκηση δ) Κατοικία ε) Εκπαίδευση στ) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις θ) Θρησκευτικοί χώροι ι) Περίθαλψη ια) Χώροι συνάθροισης κοινού ιβ) Εστίαση ιγ) Αναψυκτήρια ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές ιη) Ελικοδρόµιο ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου. 3. Θεµατικά πάρκα – Εµπορικά κέντρα – Αναψυχή Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα θεµατικά πάρκα – εµπορικά κέντρα – αναψυχή, επιτρέπονται: α) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα β) Κοινωνική πρόνοια γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισµοί δ) Διοίκηση ε) Κατοικία στ) Εκπαίδευση ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις θ) Θρησκευτικοί χώροι ι) Περίθαλψη ια) Χώροι συνάθροισης κοινού ιβ) Εστίαση ιγ) Αναψυκτήρια ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές ιη) Ελικοδρόµιο ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου. 4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδοµές και λειτουργίες Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό µεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδοµές και λειτουργίες, επιτρέπονται µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρήσεις:


9
α) Αεροδρόµια β) Ελικοδρόµια γ) Σιδηροδροµικοί σταθµοί δ) Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής και τουριστικής δραστηριότητας ε) Αµαξοστάσια, επισκευαστικές µονάδες και σταθµοί διαλογής στ) Χώροι στάθµευσης οχηµάτων ζ) Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης οχηµάτων η) Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων θ) Μονάδες παραγωγής – διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων, απορριµµάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις. 5. Δηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων


Αυτό που γίνεται  αντιληπτό είναι ότι με την εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να ξεχάσουμε σε λίγο διάστημα την Ελλάδα που ξέραμε και μεγαλώσαμε.


Ήδη οι Κυβερνώντες βάφτισαν τις απολύσεις " εργασιακή εφεδρεία "  και ετοιμάζουν να εξαπολύσουν το τελικό χτύπημα στους Έλληνες πολίτες, με συγχωνεύσεις και μετατάξεις που υποχρεωτικά θα οδηγήσουν μαζικά εργαζόμενους προς την ανεργία.


Οι παρόντες πολιτικοί θα μείνουν στην Ιστορία. Υπέγραψαν την υποτέλεια της Ελλάδας, την υποδούλωση και την κατοχή.


Επί Τουρκοκρατίας οι επαναστατημένοι Έλληνες είχαν να αντιμετωπίσουν σπαθιά και γιαταγάνια. 


Σε αυτή την κατοχή του 2011 πρέπει να αναζητήσουμε τον τρόπο για να αμυνθούμε και να ανεξαρτητοποιηθούμε γιατί ο εχθρός πλέον δεν είναι πάντα ορατός.


Ο Θεός να βάλει το χέρι του...