Blogger Widgets

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Ο Άγιος Πορφύριος εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού


Του Αρχιμ. Αρσενίου Κωτσόπουλου στην Romfea.gr

Τά ἐγκαίνια τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στόν Ἱ.Ν. Προφήτη Ἠλία Παγκρατίου

Θεία πρόνοια στό Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία Παγκρατίου νά ὑπάρξει ἕνα παρεκκλήσι του τό ὁποῖο γιά χρόνια παρέμενε ἄφτιαχτο, καί πρίν ἀπό ἕνα χρόνο περίπου συγκυρίες θεϊκές ὁδήγησαν ὥστε νά τελοιοποιηθεῖ καί νά ἀφιερωθεῖ στόν ἅγιο Πορφύριο, μέ παρέμβαση οὐσιαστικά τῶν ἐκλεκτῶν συνεφημερίων μας, τοῦ προϊσταμένου μας π. Κωνσταντίνου Σκαρτούλη καί τοῦ γηραλέου καί σοφοῦ π. Σεραφείμ Τσιμικλῆ.

Καί σήμερα, ἀπόδοση τῆς Πεντηκοστῆς, Σάββατο, 22 Ἰουνίου τοῦ 2019, ἤμασταν ὅλοι ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι γύρω ἀπό τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπιθυμοῦσε νά ἔχουμε μιά ἑνότητα, τήν ὁποία ἐπιδίωκε σέ ὅλη του τή ζωή, μέχρι νά φύγει ἀπό αὐτόν τόν κόσμο μέ τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Ἰησοῦ: «Ἵνα πάντες ὦσι ἕν».


Σήμερα στά ἐγκαίνια τοῦ παρεκκλησίου στάθηκε τό γεγονός αὐτό νά εἴμαστε ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι, κλῆρος καί λαός. Βέβαια αὐτή τήν ἱστορική ἡμέρα ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔκαμε καί ἕνα πολύ μεγάλο θαῦμα στήν ἐνορία μας.

Τό Ἐθνικό Κτημαλόγιο ἀναγνώρισε στόν ἱερό μας Ναό πλήρη κυριότητα, ὅπως ἐπίσης καί στούς περιβάλλοντες αὔλιους χώρους αὐτοῦ, κατά τό στάδιο τῆς προανάρτησης τῶν κτηματολογικῶν ἐγγραφῶν τῶν ἰδιοκτησιῶν καί τῶν δικαιούχων αὐτῶν, ἐντός τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Τό γεγονός αύτό, δηλαδή τῆς ἀπόκτησης τίτλου κτήσεως τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ μετά ἀπό 91 χρόνια ἀπό τῆς θεμελιώσεώς του, μᾶς ἀνακοίνωσε ἡ ἐξαίρετη δικηγόρος κ. Βασιλική Σταυρίδου, στό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας Προφήτη Ἠλιού, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. κ. Συμεών Βολιώτη, ὅπου μᾶς παρασχέθηκε καφές καί γλυκίσματα, μετά τήν τελετή τῶν ὡς ἄνω ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου.

Ἐξάλλου στήν πρώτη λειτουργία πού τελέστηκε σήμερα Κυριακή στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου μετά τά ἐγκαίνιά του, διαβάστηκε τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, τό ὁποῖο ἦταν καί τό ἀγαπημένο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου!

Ἄς ἀκούσουμε τά συγκλονιστικά λόγια τοῦ προφήτη Μαλαχία, πρίν τόσους αἰῶνες γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἑνότητας μεταξύ μας μέσα ἀπό τόν μεγάλο του προφήτη Ἠλία τόν Θεσβίτη, τόν ὁποῖο ὁ Θεός θά ξαναστείλει στά ἔσχατα χρόνια, ὄχι πλέον γιά νά τιμωρήσει τούς ἀσεβεῖς, ἀλλά γιά νά συμφιλιώσει μέ τόν θεϊκό του ζῆλο τούς πάντες.

Ἔργο τό ὁποῖο θά φέρει εὐλογία στή γῆ, διότι σέ διαφορετική περίπτωση δίχως αὐτή τήν συμφιλίωση ὁ Κύριος θά τινάξει τήν ἀνθρωπότητα στόν ἀέρα: «Καί ἰδού ἐγώ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τόν Θεσβίτην, πρίν ἤ ἐλθεῖν τήν ἡμέραν Κυρίου τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ, ὅς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρός πρόν υἱόν καί καρδίαν ἀνθρώπου πρός τόν πλησίον αὐτοῦ, μή ελθών πατάξω τήν γῆν ἄρδην» (Μαλαχίας, Δ΄ 4-5).

Καί ὅπως πολύ εὔστοχα εἶπε ὁ ἅγιος Θεσπιῶν καί πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ. Συμεών στό λόγο του πρός τό τέλος τῶν ἐγκαινίων: «Ὁ ἅγιος Πορφύριος εἶναι ὁ προφήτης τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν».

Διότι ὄντως ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Πορφυρίου ἦταν ὅπως καί τοῦ προφήτη Ἠλία. Ἀπό τή γέννησή του μέχρι καί τό τέλος τῆς ζωῆς του ἦταν ἐν πνεύματι καί δυνάμει Ἠλιού.

Ὅμως εἶχε τόσο πολύ μεγάλη ἀγάπη γιά τό ἀνθρώπινο πλάσμα, πού δέν ἄφηνε νά τόν ξεπερνάει ὁ ζῆλος γιά τόν Θεό καί νά εἶναι σκληρός πρός τούς ἀνθρώπους, ὅπως ὁ προφήτης Ἡλίας ἐκεῖνες τίς ἡμέρες πού κράτησε τούς οὐρανούς κλειστούς ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο, μέ συνέπειες καταστροφικές γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση.

Ἐνθυμοῦμαι τά λόγια τῶν μαθητῶν πρός τόν Χριστό, πού δέν ἔγινε δεκτός ὁ λόγος τους γιά τή Σαμάρεια. Ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο θέλησαν νά κατεβάσουν φωτιά ἀπό τόν οὐρανό γιά τήν τιμωρία τῶν Σαμαρειτῶν, ὅπως ὁ προφήτης Ἠλίας, ἐπειδή δέν ἔγινε δεκτός ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου στή Σαμάρεια.

Γιά νά ἀκούσουν τό λόγο τοῦ Χριστοῦ πώς δέν ἦρθε νά κρίνει τόν κόσμο ἀλλά νά σώσει τόν κόσμο. Ἐξάλλου ὑπάρχει ἡ προφητεία τοῦ ἁγίου Πορφυρίου γι’ αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες πού βιώνουμε ὅταν ρωτήθηκε γιά τά δύσκολα χρόνια πού ἔρχονται: «Ζοῦμε ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ. Βλέπω μέσα ἀπό τή συμφορά νά ἐμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαῖος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁ οποῖος θά συνεγείρει καί θά ἑνώσει τόν κόσμο πρός τό καλό».

Μία προφητεία πού μᾶς θυμίζει τήν πολύ σοβαρή προφητεία τοῦ Μαλαχία γιά τίς ἔσχατες ἡμέρες όταν θά ξαναστείλει Ἠλίαν τόν Θεσβίτην νά ἀποκαταστήσει καρδιά πατρός πρός Υιόν.

Γι’ αὐτό διάλεξε ὁ Θεός τό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου νά εἶναι στό ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία, γιά νά ἐνθυμούμεθα πώς ὄντως ζεῖ ὁ προφήτης Ἠλίας ἀνάμεσά μας.

Καί ὑπάρχει φορητή εἰκόνα τοῦ προφήτη Ἠλία νά ἔχει τό δάκτυλό του στόν κρόταφό του ἀλλά καί φωτογραφία τοῦ ἁγίου Πορφυρίου νά μελετᾶ μέσα στά δάση ὡς νέος μοναχός μέ τήν ἴδια κίνηση σάν τοῦ προφήτη Ἠλία. Μιά φωτογραφία πού κάποιος τράβηξε ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ἁγίου μας.

Ἐν πνεύματι καί δυνάμει Ἠλιού ἦρθε λοιπόν στή γῆ μας ὁ ἔσχατος προφήτης Πορφύριος, ὁ ὁποῖος σάν τόν προφήτη Ἠλία πού θά ἔρθει στά ἔσχατα (κατά τόν προφήτη Μαλαχία) κινούμενος στό ἴδιο προφητευμένο φρόνημα τῆς συμφιλίωσης, τῆς ταυτότητας, τῆς ἑνότητας μέ τόν κάθε ἄνθρωπο κάι ἔγινε τό φρένο τοῦ Θεοῦ γιά νά μήν ταρακουνηθεῖ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τούς ἀσεβεῖς καί τίς ἁμαρτίες μας.

Και ὅπως ὁ προφήτης Ηλίας ἔβγαλε τή μηλωτή του καί τήν παρέδωσε στόν Ἐλισσαῖο γιά νά συνεχίσει τό ἔργο του, θά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμε μήπως τελικά αὐτός ὁ σπουδαῖος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, πού προφήτεψε ὁ ἅγιος Πορφύριος νά ἐμφανίζεται μέσα ἀπό τη συμφορά, εἶναι ὁ δικός του «Ἐλισσαῖος» στόν ὁποῖο παρέδωσε καί τή δική του «μηλωτή».

Δέν εἶναι τελικά τυχαῖο ὅτι ὅταν μία γυναίκα, πολύ σπουδαία δημοσιογράφος ἀπό τήν Ἀγγλία, συνομιλοῦσε μέ τόν ἅγιο Πορφύριο στό κελάκι του στό Μήλεσι καί βγαίνοντας ἀπό αὐτό ἀναφωνούσε ἐνθουσιασμένη μόνο αὐτό: «Είναι ὁ προφήτης Ἠλίας στή γῆ, εἶναι ὁ προφήτης Ἠλίας στή γῆ, εἶναι ὁ προφήτης Ἠλίας στή γῆ…»

Αὐτό τό κείμενο ὁλοκληρώθηκε τήν ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τό γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη ἐν πνεύματι καί δυνάμει Ἠλιού. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος προετοίμασε τήν ἀνθρωπότητα γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ ἅγιος Πορφύριος πού ἐγεννήθη ἐν πνεύματι καί δυνάμει Ἠλιού μήπως εἶναι ὁ Πρόδρομος αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, πού ὁ ἴδιος βλέπει πώς θά συνεγείρει τόν κόσμό στό καλό;

Πηγή: www.romfea.gr