Blogger Widgets

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

"ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ"

+Αρχιμανδρίτου π.Γεώργιου ΑλευράΟι προφήτες γνωρίζουν το μέλλον του λαού του Θεού αλλά και όλου του κόσμου. Ο Γέροντας Πορφύριος απέφευγε συστηματικά να λέγει προφητείες, όμως τον τελευταίο καιρό όταν ανέβηκε στα Καυσοκαλύβια το 1991, ετοιμαζόμενος για την φυγή του, ο Θεός τον υποχρέωσε να μας αφήσει σημαντικές πληροφορίες και παρακαταθήκες, μέσα από εμάς τα παιδιά του, να μάθει κυρίως ο λαός του Θεού.

Ένα από αυτά που μας έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι για μέρες έλεγε:

"ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ"

Μας έβαζε όμως να ψάχνουμε που υπάρχει αυτό γραμμένο. Είχε άνωθεν την πληροφορία. Ήθελε όμως και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτή την πληροφόρηση.

Κάποια πνευματικά του παιδιά από το Μήλεσι Αττικής του είπανε ότι αυτό βρέθηκε στο 3ο Κεφάλαιο του Προφήτου Ησαϊα. Ζήτησε όλο το κεφάλαιο να του το διαβάσουμε. Μιλάει για την ηθική κατάπτωση όλου του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ. Μας τόνισε ότι αυτά ισχύουν και για σήμερα και θα γίνουν.


Απόσπασμα από το Κεφάλαιο 3 του Προφήτου Ησαϊα που διαβάστηκε την Παρασκεύη 11 Mαρτίου  και ώρα τρίτη εις το Ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας:


ΙΔΟΥ δὴ ὁ δεσπότης Κύριος σαβαὼθ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν, ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατος, 2 γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προφήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον 3 καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατήν· 4 καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν. 5 καὶ συμπεσεῖται ὁ λαός, ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον καὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· πρσκόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσβύτην, ὁ ἄτιμος πρὸς τὸν ἔντιμον. 6 ὅτι ἐπιλήψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων· ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ, καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω. 7 καὶ ἀποκριθεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐρεῖ· οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγός· οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ἄρτος, οὐδὲ ἱμάτιον· οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου. 8 ὅτι αἰνεῖται ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ἡ ᾿Ιουδαία συμπέπτωκε, καὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίας, τὰ πρὸς Κύριον ἀπειθοῦντες· διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν, 9 καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖς· τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδόμων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν. οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ᾿ ἑαυτῶν 10 εἰπόντες· δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι· τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. 11 οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ· πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται αὐτῷ. 12 λαός μου, οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς, καὶ οἱ ἀπαιτοῦντες κυριεύουσιν ὑμῶν· λαός μου, οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν. 13 ἀλλὰ νῦν καταστήσεται εἰς κρίσιν Κύριος καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ· 14 αὐτὸς Κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ὑμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν; 15 τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε;Αφού του το διαβάσαμε ξανά είπε πάλι τονίζοντας:

"ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ" (ζωστικό έχεις; γίνε αρχηγός μας)

Ο Γέροντας μέχρι να φύγει από αυτόν τον μάταιο κόσμο σε αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες παραμονής του στα Καυσοκαλύβια είπε πολλά σημαντικά πράγματα για το Έθνος και την Εκκλησία.

Έβλεπε την κατάπτωση και τη σύγκρουση. Τόνιζε τις τελευταίες εκείνες ημέρες

"Αλλάζει η δικαιοσύνη του Θεού"

Σήμερα  όπως διαβάστηκε εις τον χθεσινό εσπερινό για την έξοδο του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου έχουμε την "έξοδο" του ανθρωπίνου γένους από τον Παράδεισο, του Αδάμ και της Έυας.  Εκδιώχθησαν. Εκάθησε ο Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαψε πικρά . Εξαιτίας της παρακοής της εντολής του Θεού. Που δεν ήταν άλλη από την πλεονεξία. 
Σύγχρονοι παγκόσμιοι αναλυτές είπανε για την παγκόσμια κρίση: "Πληρώνουμε την πλεονεξία μας".  Όπως ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και άλλοι πνευματικοί μας άνθρωποι είπανε ότι η παγκόσμια οικονομική  κρίση είναι παγκόσμια ηθική κρίση. Καθόλου τυχαίο ότι χθές  ένα από τα τελειότερα κράτη με τους πιο εργατικούς ανθρώπους και με τη μεγαλύτερη τεχνολογία , χτυπήθηκε από εναν απο τους μεγαλύτερους σεισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας αποδεικνύοντας  έτσι ότι ακόμα και "παράδεισο" να φτιάξουν στη Γη οι άνθρωποι εάν δεν υπάρχει  η ευλογία του Θεού δεν μπορούν να σταθούν. Όλα υπόκεινται στη φθορά. Αναζητά λανθασμένα ο άνθρωπος τεχνητούς παραδείσους. Από την ώρα που άνθρωπος έφυγε από την ευλογία του Θεού, όλα τα στοιχεία της φύσης είναι εναντίον του. Ο παράδεισος που σήμερα πρέπει να μπούμε είναι ο ίδιος ο Χριστός δια της Κυρίας Θεοτόκου, η οποία είναι η μητέρα της ζωής και συμφιλίωσε τον Θεό με τον άνθρωπο. Επιτακτική ανάγκη όχι μόνο των ορθοδόξων χριστιανών αλλά και όλου του κόσμου είναι η αποκατάσταση των σχέσεων ανθρώπου και Θεού. Για μια ακόμη φορά είναι επίκαιρα τα προφητικά λόγια του Γέροντος Πορφυρίου : «Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φθάσει σε μία αθλία κατάσταση. Ο Θεός, όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει ν' απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό»Ο Γέροντας προσευχόταν για την ενότητα της Εκκλησίας και Όλου του κόσμου.

Έλεγε: " Τα έχω βάλει με όλους, παλεύω με όλους. Παλεύω με σας τα παιδιά μου. Παλεύω με όσους με γνωρίζουν και με όσους δεν με γνωρίζουν "  εννοούσε το κακό όλων μας , αλλά μυστικά.

Είναι γνωστό σε όλους ότι το τελευταίο βράδυ για μισή ώρα ψέλλιζε την Αρχιερατική Προσευχή του Ιησού "Ίνα ώσιν εν" και είχε εναποθέσει όλες του τις ελπίδες μονάχα στον Ιησού Χριστό.

Σήμερα στον εσπερινό ψάλουμε τον παρακάτω ύμνο
Θεοτοκίον.

Την παγκόσμιον δόξαν, την εξ ανθρώπων σπαρείσαν, και τον Δεσπότην τεκούσαν, την επουράνιον πύλην, υμνήσωμεν Μαρίαν την Παρθένον, των Ασωμάτων το άσμα και των πιστών το εγκαλλώπισμα. Αύτη γαρ ανεδείχθη ουρανός, και ναός της Θεότητος. Αύτη το μεσότείχον της έχθρας καθελούσα, ειρήνην αντεισήξε και το βασίλειον ηνέωξε. Ταύτην ουν κατέχοντες της Πίστεως την άγκυραν, υπέρμαχον έχομεν τον εξ αυτής τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω τοίνυν, Θαρσείτω λαός του Θεού' και γαρ αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως Παντοδύναμος "
Εν όψη της κορυφαίας συνόδου την 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όλο το Έθνος είναι προς αναζήτηση ηγέτου. Ενός ανθρώπου που θα δώσει όραμα στους Έλληνες και θα συνεγείρει τον κόσμο προς το καλό.

"ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ"