Blogger Widgets

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Άγιον


Πάντα χορηγε τ Πνεμα τ Άγιον· βρύει προφητείας, ερέας τελειο, γραμμάτους σοφίαν δίδαξεν, λιες θεολόγους νέδειξεν. λον συγκροτε τν θεσμν τς κκλησίας. μοούσιε κα μόθρονε, τ Πατρ κα τ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα σοι.

Άγιος Συμεών, Νέος Θεολόγος, διδάσκει τι κενος ποος γαπ τν Θεν κα φυλάσσει τς ντολς Του, νδύεται τν χάριν το γίου Πνεύματος κα περιβάλλεται π τν σωστικ νέργειά Του.
Μόνον Χάρις το γίου Πνεύματος κάμνει τν νθρωπον ν περιφρονε τ πίγεια κα ν προσβλέπει κα πιποθε τ πουράνια.
Δι το γίου Πνεύματος, γράφει Μ. Βασίλειος, συντελεται νοδός μας στ Βασιλεία το Θεο, πάνοδος στ θεία υοθεσία κα δυνατότητα ν γίνουμε κοινωνο τς χάριτος το Χριστο, ν μετάσχουμε τς δόξης το Θεο κα ν πολαύσουμε π τν Θε κάθε ελογίας.

Τι είναι αυτό που προσκαλεί το Άγιο Πνεύμα; 

Η απλότητα του ανθρώπου, η ταπεινότητα.
Ας εξετάσουμε τη ζωή μας, έχουμε αυτή την απλότητα;

Προφανώς ο Θεός δεν εξετάζει την τελειότητα αλλά την απλότητα των ανθρώπων. Η απλότητα αυτή είναι που ανοίγει την πόρτα της ψυχής ώστε να γίνουμε κοινωνοί της Θείας Χάριτος. Δεν μετράνε όσα βιβλία Θεολογικά και αν διαβάσουμε, όσα πτυχία κι αν έχουμε, ότι κι αν έχουμε στην κοσμική ζωή μας καταφέρει. Εκείνο που μετράει είναι η προαίρεση και η απλότητα της καρδίας μας.
Το Άγιο Πνέυμα που μίλησε δια μέσου των προφητών, τελειοποίησε τους πιο απλούς και ταπεινούς ιερείς, εδίδαξε την εν Χριστώ Σοφία, ανέδειξε αγράμματους και αλιείς σε μέγιστους Θεολόγους.

Συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας
Τὴν παγκόσμιον δόξαν, τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν, καὶ τὸν Δεσπότην τεκοῦσαν, τὴν ἐπουράνιον πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν Παρθένον τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ τῶν πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα· αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανός, καὶ ναὸς τῆς Θεότητος, αὕτη τὸ μεσότοιχον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην ἀντεισῆξε, καὶ τὸ βασίλειον ἠνέῳξε. Ταύτην οὖν κατέχοντες τῆς Πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑπέρμαχον ἔχομεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον, θαρσείτω τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ γάρ αὐτὸς πολεμήσει, τοὺς ἐχθροὺς ὡς παντοδύναμος


Κατά Κοσμά τον Αιτωλόν «το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους» δηλαδή από εκείνους που με τις επιστημονικές σπουδές τους έξω από τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος οδηγούν σε αδιέξοδα την ανθρωπότητα.

Μήπως όμως για να σωθεί η Ελλάς θα πρέπει να γίνουμε απλοί και ταπεινοί;

Η Χάρις του Αγίου Πνεύματος ήρθε σε 12 ταπεινούς ψαράδες της Ιουδαίας και αγράμματους και τους μεταμόρφωσε σε Θεολόγους που έκτισαν τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού.
Ο Πατέρες τς κκλησίας μς διδάσκουν τι σκοπς τς ζως κάστου πιστο εναι πόκτησις το γίου Πνεύματος. Ο τρικυμισμένος βίος του ανθρώπου μέχρι τώρα και η αλαζονική επιθυμία του ανθρώπου για γνώση, απομάκρυναν τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και γινόμαστε έρμαια του Εωσφόρου.Μήπως όμως σε αυτές τις ταπεινές καρδίες των απλών ανθρώπων κατοικεί το Άγιο Πνεύμα ;
Μήπως ο Θεός θέλει να γίνουμε απλοί ψαράδες ;

Είναι ρητορικά ερωτήματα γιατί στη ζωή της Εκκλησίας Άγιοι όντως αναδείχθηκαν οι απλοί, ταπεινοί και πράοι που τήρησαν τις εντολές του Θεού και έγιναν κοινωνοί Πνεύματος Αγίου.
Ας ευχόμεθα πρωτίστως και ας τους μιμηθούμε με πράξεις.


Βασιλεῦ οὐράνιε Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγὸς ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν