Blogger Widgets

Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Στρατιωτικοί ιερείς στον αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας.


Το ρχιμ. Μελετίου Κουρακλ,εροκήρυκος τς Στρατιωτικς Σχολς Εελπίδων 


Μία πό τίς γνωστες, ν πολλος, πτυχές τς νεκτίμητης προσφορς τς ρθοδόξου κκλησίας στό λληνικό θνος εναι  ποφασιστική συμβολή τν στρατιωτικν ερέων στήν πιτυχία το γώνα τς Παλιγγενεσίας. 

Πρόκειται γιά τήν μεγαλειώδη πατριωτική προσφορά ρθοδόξων κληρικν, πού, ς διορισμένοι στρατιωτικοί ερες  ς θελοντές στρατιωτικοί φημέριοι, βρέθηκαν πό τήν πρώτη στιγμή το γώνα στά πεδία τν μαχν, στό πλευρό τν μαχομένων λλήνων. Διακρίνονται δέ σαφς πό τούς ερες κείνους, πού νέλαβαν ρματα καί γωνίστηκαν ς μαχητές ναντίον το χθρο. 
 παρουσία στρατιωτικν ερέων στόν γώνα το '21  παρουσία στρατιωτικν ερέων στόν γώνα το '21 μαρτυρεται πό τίς πάσης φύσεως πηγές καί χρονολογεται πό ατή τήν ναρξη τς παναστάσεως.


δη, στήν πρώτη θνική Συνέλευση τς πιδαύρου, μέ τό ψήφισμα τς 9ης πριλίου 1822 θεσμοθετεται, καί πισήμως, θέση ερέα γιά κάθε χιλιαρχία το στρατο. Βάσει το κανονισμο νομάζεται ξιωματικός καί ντάσσεται στό πιτελεο τς μονάδος, νάμεσα στόν γραμματέα, τόν ατρό καί τόν φροντιστή, μέ προσδιοριζόμενο μάλιστα μηνιαο μισθό, ψους 120 γροσίων. 

Στήν πρώτη δέ ναλυτική νομαστική κατάσταση τν ξιωματικν νός Συντάγματος πεζικο ποία γκρίθηκε μέ τό πό 23ης πριλίου το 1822 θέσπισμα, καταχωρεται νάμεσα στούς "Γενικούς ξιωματικούς" καί τό νομα το ερέα το Συντάγματος Νικολάου.
λλά καί κτός το τακτικο στρατο, στά στρατιωτικά σώματα τν λλήνων πλαρχηγν, εχαν νταχθε θελοντές στρατιωτικοί ερες, πού προσέφεραν, καθ' λη τή διάρκεια το γώνα, μισθί τίς πολύτιμες πηρεσίες τους. τσι, στό διαίτερο σμα το Θ. Κολοκοτρώνη πηρετοσαν, σέ μόνιμη βάση, ο ερες Παπα-Ζαφειρόπουλος, Οκονόμος πό Λάστα καί Οκονόμος Βελισάριος, ν στρατιωτικοί ερες συνόδευαν καί τά στρατεύματα το Γ. Καραϊσκάκη, το Μάρκου Μπότσαρη, το Παπαφλέσσα καί τό όνιο στρατιωτικό σμα.

Στρατιωτικοί ερες πηρετοσαν, πίσης, καί στίς πολεμικές μορες το λληνικο Στόλου, συμβάλλοντας οσιαστικά στήν πιτυχία τν ναυτικν πιχειρήσεων. Στό στόλο το λέξανδρου Δημ. Κριεζ εχε διορισθε  Παπα-Σωφρόνιος Σκλις,  ποος "μετά το Ναυάρχου Σπετσν Γ. νδρούτσου παρευρέθη ες πάσας τάς ναυμαχίας, πό ζήλου πατριωτικο μπνεόμενος",  μετέπειτα Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεοφάνης Σιατιστεύς, ν στή μοίρα το Τομπάζη καί το διαδόχου το νδρέα Μιαούλη πηρετοσε, ς  ερέας το στόλου,  ρχιμανδρίτης Θεόδωρος,  ποος δεχόταν τίς θερμές εχαριστίες το ρχιναυάρχου "διά τόν ποστολικόν ζλον, ν νέπτυσσε κατά τάς κδρομάς". 
 ποστολή καί τό ργο τους 

Ο στρατιωτικοί ερες, μένοντας συνεπες στόν πνευματικό καί γιαστικό χαρακτήρα το θείου λειτουργήματός τους, δέν χρησιμοποίησαν πλα κατά τν χθρν. Η ποστολή τους ταν μιγς πνευματική. ερουργοσαν, ξομολογοσαν, κοινωνοσαν καί παραμυθοσαν τούς γωνιζόμενους δελφούς. 

 Κυρίως, μως, προκινδύνευαν στήν πρώτη γραμμή το μετώπου, καί μέ τό θυσιαστικό παράδειγμά τους, κόμη καί μέ τό αμα τους συνέβαλαν ποφασιστικά στήν νίσχυση το θικο καί πατριωτικο φρονήματος τν νδρν καί στή νικηφόρα κβαση τν πολεμικν πιχειρήσεων.

Κάθε μέρα, "κατά πρωΐαν καί σπέραν, ο ερες ψαλλαν τήν γίαν παράκλησιν" καί προσεύχονταν πέρ εοδώσεως το γνος. Πρό τν μαχν "μέ νθουσιαστικούς λόγους κατά πολύ νεψύχωναν τόν στρατόν, κηρύσσοντες τόν πέρ πίστεως καί πατρίδος λόγον". Τελοσαν τή Θεία Λειτουργία καί κοινωνοσαν τούς νδρες το στρατεύματος.

Κατά δέ τή διάρκεια τν μαχν ερίσκονταν στήν πρώτη γραμμή το πυρός "κρατώντας ες τάς χερας τήν εκόνα τς Παναγίας  το Χριστο  τόν Τίμιον Σταυρόν, νθαρρύνοντες τούς στρατιτας". 
λλοτε "ψαλλον παρακλήσεις, δεόμενοι το ληθινο Θεο νά βοηθήση τούς λληνας νά νικήσουν τόν χθρόν", πως  "Παπα-Ζαφειρόπουλος,  ποος κολούθει πάντοτε τόν Θ. Κολοκοτρώνη" καί "ες τήν κατά το Δράμαλη μάχην το ες τήν δίαν θέσιν, που στέκετο καί  Κολοκοτρώνης καί διεύθυνεν ατήν, καί κε ψαλλε παράκλησιν, δεόμενος το ληθινο Θεο νά βοηθήση τούς λληνας νά νικήσουν τόν σχυρόν Δράμαλην".

Τήν εεργετική παρουσία, λλά καί τήν καθοριστική συμβολή τν στρατιωτικν ερέων στήν εόδωση το γώνα το '21, ποτύπωσε μέ εγλωττο τρόπο νας ατόπτης μάρτυρας τν ρωϊκν γώνων, λλά καί τν αμόστικτων θυσιν τους γιά τήν θνική παλιγγενεσία το ποιμνίου τους. Τήν παραθέτουμε ς κατακλεδα τς πιγραμματικς ατς ναφορς μας στούς στρατιωτικούς ερες το γώνα το '21.

"Προκειμένου περί πίστεως καί πατρίδος, πυρίκαυστα ρίπτουσι (σ.σ. ο ερες) τά λεγόμενα βεράτια ατν, ποξενονται οκειοθελς πάσης περτιμήσεως καί ρμοδιότητος πολιτικς, καί ντί κετν ταπεινν πρός τυράννους, μετασχηματίζονται ες μαχητάς σταυροφόρους, λλά πιστούς σταυροφόρους, κατά τν τυράννων. 
,τι λλοτε ηχοντο ν τ να "Σσον Κύριε τόν λαόν σου", τούτου γίνονται δη  προθυμοτέρα κτέλεσις ν τος πεδίοις το ρεως, πανταχο συγκινδυνεύοντες περί τν λων, πανταχο μαρτυροντες πέρ πίστεως καί πατρίδος, καί πανταχο κπροσωποντες τήν κκλησίαν, ελογοσαν τούς μαχομένους καί γιάζουσαν τούς πίπτοντας πέρ ερν καί σίων".


geetha.mil.gr