Blogger Widgets

Σάββατο 19 Μαΐου 2012

Αναζητείται ηγέτης


Ο κ. Κορνιλάκης Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του έργου,
''Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος της πολιτικής''


Χρειάστηκε ένα δεκαήμερο μετά το Βατερλό του δικομματισμού στις 6/5, για να αντιληφθούμε ακόμη πιο συνειδητά, την φτώχεια των ηγετών που μας κυβέρνησαν αλλά δυστυχώς και αυτών που ευελπιστούν.
Τελικά σε αυτήν την Πατρίδα, σε αυτό το Έθνος, που μιλά την ίδια γλώσσα 2.500 χρόνια, έπαψαν να γεννιούνται πραγματικοί Ηγέτες; Υπήρξε άραγε κάποιο αόρατο χέρι που απέκοψε την γονιδιακή συνέχεια άξιων ανθρώπων μέχρι σήμερα;


Το θέμα είναι τεράστιο και δεν εξαντλείται δυστυχώς σε ένα και μόνον άρθρο. Θα κάμω όμως αναφορά σε δύο αιτίες απ’ τις πολλές, που πιστεύω ποτίζουν την γλάστρα εκείνη που αναδεικνύει ηγετίσκους, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλο επίθετο χαρακτηριστικό. Η πρώτη είναι η έλλειψη προτύπων, και η δεύτερη η ανάδειξη των μετριοτήτων μέσα από τις κομματικές δεξαμενές. Λές και άλλες δεξαμενές στην Πατρίδα αυτή δεν υπάρχουν.

Εάν σε αυτές τις δυο κυρίαρχες αιτίες προσθέσουμε και τον έτερο συνέταιρο του συστήματος τα ΜΜΕ, το κουβάρι ξετυλίχθηκε. Απλή επιβεβαίωση του τελευταίου, είναι η επιμονή συγκεκριμένων καναλιών, ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων, να προσκαλούν πολιτικούς πρόθυμους να μας διαφωτίσουν περί των εξελίξεων, τους οποίους ο Ελληνικός λαός με το τελευταίο βόλι που του απέμεινε και είναι η ψήφος του, τους έχει ήδη στείλει σπίτι τους. Οι πρακτικές αυτές κολάζουν και Άγιο, ειδικά αν αναρωτηθείς γιατί το πράττουν.


Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και ανεξάρτητα από τα λάθη του, που για κάποιους υπήρξαν τραγικά, έχει παραμείνει στην συνείδηση του Έθνους ως Μεγάλος Ηγέτης. Αυτός ο πολιτικός άνδρας είπε κάποτε:
"Η ιστορία είναι το σχολείο της πολιτικής". Πιστεύει σήμερα κανείς Έλληνας, ότι οι πολιτικοί μας, (πλην εξαιρέσεων), το σχολειό αυτό το έχουν τελειώσει; Εδώ κάνουν ότι περνά απ’ το χέρι τους να μην το τελειώσουν καν τα Ελληνόπουλα. Είναι όμως βέβαιο ότι επώνυμα κολλέγια και πανεπιστήμια κυρίως της αλλοδαπής τα έχουν τελειώσει. Άς ασχοληθούν επομένως με εργασίες που συνάδουν με τις σπουδές τους.
Η πολιτική προϋποθέτει και απαιτεί γνώση της ιστορίας, και εάν κάποιος επιθυμεί ενασχόληση στην Ελληνική πολιτική σκηνή, τότε θα πρέπει να καθίσει στα θρανία του σχολείου της Ελληνικής ιστορίας.
Όμως και δίκαια θα πει κάποιος, εδώ δεν γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα, για να αρθρώσουν μισή πρόταση πρέπει να διαβάσουν το γραπτό κείμενο που κάποιος άλλος τους έγραψε, (ναι, υπάρχει και τέτοιο επάγγελμα), θα μάθουν Ελληνική ιστορία; Εάν μάλιστα οι φωστήρες μας πληροφορούνταν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ομπάμα, από φοιτητής μελετούσε τα απομνημονεύματα του Αβραάμ Λίνκολν, με ελαφρά τη καρδία θα τον χαρακτήριζαν μετριότητα…
Επειδή όμως εμείς δεν αγνοούμε την ιστορία μας που διαρκώς επαναλαμβάνεται, προκειμένου να μας στείλει η επανάληψη τα διαχρονικά της μηνύματα, καταθέτουμε την γνώση αυτή για όποιον φυσικά επιθυμεί να την πάρει. Επί του προκείμενου καταθέτουμε ένα απόσπασμα από επιστολή που έστειλε,
(και αυτό είναι το εκπληκτικό), ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης στον Ιωάννη Καποδίστρια προκειμένου να καταφθάσει στην Πατρίδα μας. Οι οποιεσδήποτε ομοιότητες με το σήμερα προφανώς είναι τυχαίες…
"Εξοχότατε Κόμη, ήτον προωρισμένον βέβαια να γεννηθείς εις τον κόσμον δια την αθανασίαν. Οι Έλληνες αποφάσισαν να αποθάνουν εντίμως, δια να αποφύγουν τας συμφοράς της πικροτάτης δουλείας. Αλλά δεν είναι τόσον δύσκολον να αποκτήσει τις την ελευθερίαν του όσον να την φυλάξει. Η αμάθεια και η πλεονεξία επαπειλούν την αρτισύστατον ανεξαρτησίαν του Έθνους. Έχομεν αξίους πολεμικούς, αλλά στερούμεθα εναρέτων ανδρών και αναλόγως αξίων με τας περιστάσεις, διότι η επιστήμη της πολιτικής είναι δυσκολώτατον μάθημα. Εις έτι δεν εφάνη άνθρωπος μεγαλοφυής εις την Ελλάδα. Η αμάθεια και η πλεονεξία επέφεραν γενικήν αδράνειαν. Όλοι αισθάνονται τα δεινά, όλοι ταλανίζουν την Πατρίδα, ουδείς ο επιφέρων την θεραπείαν. Ο νόμος δεν ισχύει, η διοίκησις νηπιάζει, ο ισχυρότερος θριαμβεύει, τα ιδιαίτερα συμφέροντα καταλύουν τα γενικά, και ο καθείς νομίζει εαυτόν κέντρον της φύσεως.
Οι λαοί απηύδησαν, και περιμένουν να ίδουν άνθρωπον άξιον να αναλάβει τας ηνίας της Κυβερνήσεως, και εάν ο τοιούτος άνθρωπος είναι ενάρετος, εσώθη η Ελλάς. Μόνος η Εξοχότης Σου δύνασαι να επιφέρεις την ευκταίαν μεταβολήν, να εμπνεύσεις τον πατριωτισμόν, να ενισχύσεις τον νόμον και να στερεώσεις την ανεξαρτησίαν του Έθνους σου. Η Εξοχότης Σου έχεις βέβαια, φυσική ροπήν να θυσιάσεις και την ζωήν σου δια την σωτηρίαν της. Οι καλοί πατριώται σου σε επιθυμούν".(Ναυπλίω 01/01/1824).
Η επιστολή αυτή γράφτηκε πριν 188 χρόνια…Ο Ιωάννης Καποδίστριας τον οποίο χαρακτήρισα Άγιο της πολιτικής, αρνήθηκε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να έλθει στην Ελλάδα, για λόγους πολιτικούς, πατριωτικούς μα κυρίως Θεϊκούς. Δεν αρνήθηκε όμως να απαντήσει στην συγκεκριμένη επιστολή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.
Ένα μικρό απόσπασμα καταθέτουμε γιατί ολόκληρη είναι μακροσκελέστατη: "Ισχυρά η Ελλάς, δι’ Εκείνης Της Απείρου Δυνάμεως, διήλθε τέσσαρας αιώνας διαφθοράς και παντοίων άλλων δυστυχημάτων, χωρίς να παύση ποτέ του να σχηματίζει Έθνος, και να υποτάσσηται εις τους Ιερούς νόμους του Θείου Νομοθέτου μας, καθ’ ότι έχουσα Εκκλησίαν, είχε πνευματικούς ποιμένας και εστηρίζετο εις τας συμφοράς της δια των παρηγοριών του Ευαγγελίου.


Η γενναιότης των ανδρείων σας κατά θάλασσαν και κατά ξηράν, υπερέβη τας ελπίδας σας και εκείνας των Ευρωπαίων εκ τρόπου, ώστε και οι ίδιοι οι ξένοι, οίτινες δεν έχουν διάθεσιν να σας ευλογούν, δεν δύνανται πλέον να σας αρνηθώσιν την ψήφον των. Αλλ’ ενώ οι πάντες ομολογούν την δύναμιν την οποίαν έχετε δια να πολεμάτε τους Τούρκους, φιλονικούν και δεν θα αποδεχθώσιν ότι δύνασθε να ζήσετε εν ειρήνη. Κατά δυστυχίαν αι διαφωνίαι σας, δίδουσι προς αυτούς επιχειρήματα, εξ’ ων ωφελούνται υπέρ το δέον, δια να σας παριστάνωσιν ανικάνους να υποταχθείτε εις τους νόμους σας τουλάχιστον, εάν δεν είναι ούτοι νόμοι της ρομφαίας, και μάλιστα ρομφαίας άλλου Έθνους. Όλοι ηνωμένοι και με όλας σας τας δυνάμεις, ημπορείτε να πολεμήσετε και να νικήσετε τους Τούρκους, την διαφωνίαν σας, και όλους εκείνους, όσοι βοηθούν και τους πρώτους και την δευτέραν, δια να σας καταστρέψωσι. Τελευταίον Κύριοι, η ελπίς μου είναι εις τον Θεόν, ως και η δική σας".


Φυσικά δολοφονήθηκε…Σήμερα δολοφονούνται οι Έλληνες. Ελληνικό χέρι του έκλεψε την πνοή του, με ηθικούς αυτουργούς και όχι μόνον, τους ξένους Άγγλους και Γάλλους. Ελληνικά χέρια άνοιξαν την κερκόπορτα των ελλειμμάτων τάχα της Ελληνικής οικονομίας, ώστε οι Έλληνες να βιώσουν την άλωση των συντάξεων τους, των μισθών τους, των φαρμάκων τους, των αποταμιεύσεων τους, της παιδείας τους, της γνώσης τους, της ιστορίας τους.
Αναζητείται Ηγέτης για την Πατρίδα μας όπως εύστοχα μας τον περιγράφει η πένα του Καποδιστριακού μας ιστορικού Γρηγορίου Δαφνή: "Η καλύτερη στιγμή ενός ανθρώπου είναι εκείνη η στιγμή που αφήνεται στη σαγήνη του ονείρου.


Η καλύτερη στιγμή ενός πολιτικού είναι εκείνη, που το όνειρο του γίνεται και όνειρο του λαού που θέλει να υπηρετήσει. Αυτή η ταύτιση ισοδυναμεί με εκλογή. Ο Ηγέτης αυτός διαθέτει πλέον πολύ στενά περιθώρια επιλογής. Αν δεν μπορέσει να επιτύχει την ταύτιση, δεν θα μπορέσει να αναλάβει αποστολή, και αν χαράξει πορεία δεν θα φτάσει στο τέρμα. Ο Καποδίστριας ταυτίστηκε με την Ελλάδα και την έκαμε μοναδικό του βίωμα".
Η πλειονότητα των σημερινών μας πολιτικών ταυτίζεται με τους δημοσκόπους, τους επικοινωνιολόγους, τους συμβούλους τους, και τους πρωινούς τους καφέδες, μέχρι να αντιληφθούν την φωνή του λαού, αλλά τότε θα πίνουν τον καφέ της παρηγοριάς.


Αναζητείται Ηγέτης που να εμπνέει εμπιστοσύνη, και εμπιστοσύνη σημαίνει αυτόματη παραίτηση από κάθε κριτική. Αλλά αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να έχει ωριμάσει σιγά-σιγά, να έχει επιβεβαιωθεί με επιτυχίες, να έχει γίνει με πράξεις, και ούτε μια φορά να μην έχει κλονιστεί. Αυτό που διακρίνει τον γνήσιο πολιτικό άνδρα, είναι ότι μπορεί να ζητά θυσίες, που όμως αυτές του προσφέρονται, γιατί την αίσθηση του ότι είναι αναγκαίες για το Έθνος του, την συμμερίζονται εκατομμύρια άνθρωποι, που τους αναμορφώνει εσωτερικά και τους κάνει ικανούς για πράξεις τις οποίες διαφορετικά δεν θα κατόρθωναν.


Άραγε οι σημερινοί πολιτικοί αρχηγοί που τα κόμματα τους κυβέρνησαν την Ελλάδα περίπου 40 χρόνια, κατάλαβαν ότι 3.300.000 Έλληνες, και παρ’ ότι τους τρομοκράτησαν με διλήμματα φόβου, τους γύρισαν την πλάτη μέσα στα τελευταία 2,5 χρόνια; Μα καλά δεν έτυχε ποτέ να διαβάσουν την φράση που εκστόμισε ο Μαχάτμα Γκάντι ότι, η χειρότερη μορφή βίας είναι ο φόβος;
Ο Γκάντι ήταν μόνος, θα φοβηθούν οι Έλληνες που είναι εκατομμύρια; Ας βάλει και πάλι την σφραγίδα του ο Ιωάννης Καποδίστριας, που έγραψε επιστολή σε πλούσιους Έλληνες της Οδησσού, προκειμένου να καταβάλουν τον οβολόν τους για πτωχούς Έλληνες της Ελλάδας. "Αγαπητοί αδελφοί ο πεινών δεν ημπορεί να περιμένει".


Αγαπητοί αδελφοί πολιτικοί, ο εξαθλιωμένος Ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει την εξαγγελλόμενη ανάπτυξη σας, για τουλάχιστον δέκα χρόνια, για να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Γνωρίζουμε πια που μας ρίξατε. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Αφήστε όμως μόνους μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Εάν επιθυμείτε έστω και μια φορά αληθινά να μας σώσετε, παρακαλούμε κάμετε στην άκρη. Δεν μπορούμε να αντιληφτούμε πλέον τι σόι σωτηριακά γονίδια, μεταφέρετε από πατέρα σε γιό, από πατέρα σε κόρη, και από θείο σε ανιψιό.


Επιτρέψτε μας να διαβάσουμε ιστορία και όχι ιατρικές εγκυκλοπαίδειες προκειμένου να εντρυφήσουμε στις γονιδιακές σας καταβολές σωτηριολογίας. Επιτρέψτε μας να πιστέψουμε στα λόγια του Γέρου Μοριά Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ότι για την σωτηρία της Πατρίδας την υπογραφή την Έβαλε ο Θεός και πίσω δεν την παίρνει.
Κουραστήκαμε να βλέπουμε αλλαγές ηγεσιών στα γκρεμοτσακισμένα καράβια-κόμματα σας. Πονέσαμε από τα σάλτα σας σε άλλα μισοβυθισμένα. Ματώσαμε από τα άλματα σας σε νέες βάρκες, που τους δώσατε νέα ονόματα, και που και πάλι θα προσπαθήσετε να μας πείσετε ότι με τα νέα πλεούμενα θα μας ταξιδέψετε στα ανοικτά πέλαγα της ελπίδας, λες και έφταιγαν τα προηγούμενα σκαριά…
Θυμώσαμε να σας ακούμε ότι αναλάβατε τις ευθύνες σας μετά από εκλογικές συντριβές, αλλά συνεχίζετε τον διακαή πόθο σας να μας σώσετε. Και εάν εμένα δεν με ακούτε, διαβάστε και κάτι από την εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής 13 Μαΐου 2012: " Το αν είναι λοιπόν η Ελλάδα μια χώρα που θα παραμείνει παίκτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς δεν είναι στα χέρια των ψηφοφόρων…Είναι στα χέρια των σημερινών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν στην άκρη". Το κείμενο που μόλις διαβάσατε είναι γραμμένο από τον κ. Bart Van De Winkel, Γενικό Διευθυντή των ξενοδοχείων Hilton Ελλάδος και Κύπρου.
Άς κλείσουμε όμως με ένα κείμενο 2.500 χρόνων, που κατέγραψε ο Θουκυδίδης μέσα από την ιστορία του μεγαλύτερου εμφυλίου πολέμου των Ελλήνων, του Πελοποννησιακού. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον Επιτάφιο λόγο του Ηγέτη των Αθηναίων Περικλή, που εκφώνησε με αφορμή τους πρώτους νεκρούς. Η απόδοση στην νεοελληνική γλώσσα, οφείλεται στην πένα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
"Έκαστος πολίτης προτιμάται εις τα Δημόσια αξιώματα, όχι διότι ανήκει εις ωρισμένην κοινωνικήν τάξιν, αλλά δια την προσωπική του αξίαν, εφ’ όσον διακρίνεται εις κάποιον κλάδον. Ούτε εξ’ άλλου, εκείνος που είναι πτωχός, ημπορεί όμως να προσφέρει υπηρεσίες εις την Πόλιν, ευρίσκει εμπόδιο εις τούτο, ένεκα της κοινωνικής του αφανείας".
Όποιου του βγαίνει το Ζήτω η σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία ας το φωνάξει…