Blogger Widgets

Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Η παρέμβασις του Θεού είναι η λύσις εις τα αδιέξοδα της Πατρίδος μας

Τοῦ π. Γεωργίου Σ. Κουγιουμτζόγλου,
Πρεσβυτέρου Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες περιμένουμε, μετὰ τὶς τελευταῖες ἐκλογές, λύση στὰ χρονίζοντα οἰκονομικὰ κυρίως προβλήματα τῆς Πατρίδας μας, ἐλάχιστοι ὅμως πιστεύουν ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβεῖ. Οἰκονομικά, διότι δὲν ὑπάρχουν χρήματα καὶ τὰ χρέη θὰ αὐξάνουν, ἀλλὰ κυρίως διότι χωλαίνουμε πνευματικά.
Συμπολίτευση καὶ Ἀντιπολίτευση, ὅλοι τους εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ σημερινὴ κατάντια τοῦ λαοῦ μας (ἑκατομμύρια Ἕλληνες βρίσκονται σὲ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση καὶ ἀπελπισία), ἐπειδὴ κανένας τους δὲν πιστεύει οὔτε ὑπολογίζει αὐτὰ ποὺ καθορίζει ὁ Θεός, «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. ιε´, 5).
Γι᾽ αὐτὸ φθάσαμε στὰ τραγικὰ αὐτὰ ἀδιέξοδα. Αἰσθανόμαστε ἐγκαταλελειμμένοι καὶ προδομένοι. Ἡ ἀπουσία πραγματικῶν ΗΓΕΤΩΝ εἶναι ἐμφανέστατη.
ΟΛΟΙ λοιπόν, «δεξιοί», «κεντρῶοι» καὶ «ἀριστεροὶ» αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη ὑπάρξεως ἑνὸς πραγματικοῦ ΗΓΕΤΗ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐμπνεύσει καὶ θὰ καθοδηγήσει τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ὥστε νὰ ἀνακτήσει τὸ ἠθικό του καὶ νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῆς Ἀποστολῆς του, ἡ ὁποία, κατὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, εἶναι «νὰ φιλοσοφῇ, νὰ θεολογῇ καὶ νὰ ἀποτελῆ τὸν διδάσκαλον τῆς ἀνθρωπότητος».
Οἱ Πολιτικοὶ τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ βασικὰ εἶναι οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς προηγουμένους, ἀποδεδειγμένα εἶναι κατώτεροι τῶν περιστάσεων. Τώρα, ἐπὶ πλέον τῶν ἐγγενῶν ἀδυναμιῶν τους, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐνυπόγραφες δεσμεύσεις τους (…) Δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε εὔκολα φῶς στὸ τοῦνελ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὑπάρχει ἡ νέα Ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία πολὺ φιλόδοξα δίνει ποικίλες ὑποσχέσεις, ὅπως ὅλοι μέχρι τοῦδε. Τὸ «μοντέλο» της ὅμως εἶναι ἀναποτελεσματικό, διότι εἶναι ἐγκλωβισμένη καὶ δέσμια τῶν ὑλιστικῶν της πεπειθήσεων καὶ ἐξοβελίζει ἀπὸ τὸ πιστεύω καὶ τὸ πράγραμμά της τὴν Πίστη στὸν Παντοδύναμο Θεό. Ἑπομένως, ΜΟΝΟ νέοι ΗΓΕΤΕΣ, θεοπρόβλητοι, φιλοπάτριδες, φιλόθεοι καὶ ἀδιάφθοροι μποροῦν νὰ σώσουν τὴν Πατρίδα μας. Καὶ ὅπως παλαιὰ (βλέπε Κριταὶ β´, 11–12), ἔτσι καὶ τώρα, μποροῦμε νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ ἀναδείξει νέους ΚΡΙΤΕΣ δηλ. HΓΕΤΕΣ. Αὐτοὶ οἱ νέοι ΗΓΕΤΕΣ, διακονοῦντες καὶ ὄχι κατεξουσιάζοντες τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ἀφοῦ συγκροτήσουν π.χ. μία Οἰκουμενικὴ Κυβέρνηση, θὰ μπορέσουν, ἐφαρμόζοντες τὴν ὑγιῆ ΗΓΕΣΙΑ (τὴν τέχνη δηλ. νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ καθοδηγεῖ ἀνθρώπους, νὰ σώσουν τὸ ΕΘΝΟΣ μας ἀπὸ τὴν πνευματική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση, νὰ τὸ σηκώσουν ἀπὸ τὴν κοπριὰ τῆς πνευματικῆς δουλείας καὶ νὰ τὸ ὁδηγήσουν, διότι τότε θὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες – στὴ μετάνοια, ὁπότε ἀπὸ τὸν σταυρὸ θὰ φθάσουμε στὴν Ἀνάσταση!
Ὅσοι συμφωνοῦν μὲ τὶς αἰσιόδοξες καὶ σωτήριες αὐτὲς θέσεις, μποροῦν κάθε βράδυ (στὶς 10 μ.μ.) νὰ προσεύχονται στὸν Θεὸ γιὰ παρέμβασή Του στὰ ἀδιέξοδα τῆς Πατρίδας μας• μὲ πίστη καὶ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἐπέμβει• ὅποτε θέλει καὶ ὅπως ΑΥΤΟΣ θέλει: γενικὰ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν Πατρίδα μας.
ΕΜΕΙΣ, οἱ προδομένοι ἀπὸ τοὺς Πολιτικούς μας Ἕλληνες, πρέπει νὰ πιστεύσουμε ὅτι θὰ «θυμηθεῖ» ὁ Θεὸς τὸ Ἑλληνικὸ γένος μας, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶπε ὁ Ἴδιος ὅτι θὰ Τὸν δοξάσει, ὅταν κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή Του Ἕλληνες πρόγονοί μας ζήτησαν νὰ Τὸν δοῦν (Ἰων. ιβ´, 20–26). Θὰ «θυμηθεῖ» ὅτι στὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη ἔλαμψε τὸ ζωηφόρο φῶς τοῦ Εὐαγγελίου Του, ὅτι πλῆθος Ἁγίων Ἑλλήνων διέδωσε στὸν κόσμο τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας Του καὶ ὅτι Ἕλληνες Ποιμένες μὲ τὴν ποιμαντικὴ ράβδο τους ἐξόρισαν τοὺς αἱρετικοὺς λύκους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Του. Θὰ «θυμηθεῖ» καὶ ὅτι στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα γράφτηκαν τὰ Εὐαγγέλια καὶ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα χρησιμοποιήθηκε, γιὰ νὰ ἐκφραστοῦν οἱ ὑψηλὲς ἔννοιες τῆς Πίστεώς μας.
Χάριν ὅλων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ χάριν τῶν «δέκα Δικαίων» (Γένεσις ιη´, 32), ποὺ ἀναλογικὰ ὑπάρχουν σήμερα στὴ Πατρίδα μας, ζητοῦμε ἀναξίως καὶ ταπεινῶς τὴ σωτήρια ἐπέμβασή Του, ἐπειδὴ πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι κατ᾽ ἐξοχὴν χρόνος ἐπεμβάσεώς Του εἶναι τὸ ἀδιέξοδον τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐνῶ οἱ φωνές μας δὲν Τὸν παρακινοῦν νὰ μᾶς σπλαχνιστεῖ, λόγῳ τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν μας, ἂς τὸν παρακινήσουν οἱ φωνὲς καὶ οἱ παρακλήσεις τοῦ πλήθους τῶν Ἁγίων τῆς Πατρίδας μας.
Ἐλπίζουμε, Κύριέ μας καὶ Θεέ μας, ὅτι ἀνακαινιζόμενοι μὲ τὴ σωτήρια ἐπέμβασή Σου, ὄχι μόνο θὰ ἀνανήψουμε πνευματικά, ἀλλὰ καὶ ὅτι θὰ μᾶς καθοδηγήσεις – τὸ νέο περιούσιο ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ – νὰ συνεχίσουμε ἐμεῖς τὸ Σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας Σου, ὥστε νὰ προκύψει μία μεγάλη Καθολικὴ καὶ πολύπλευρη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀναγέννηση, πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου ὀνόματός Σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῆς πανενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Σου. Ἀμήν. Γένοιτο.
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 3/8/2012 - thriskeftika.blogspot.com