Blogger Widgets

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἀγαρηνῶν Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012
 Ἀριθ.  Πρωτ.  73

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  159η


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς τουρκικῆς τυραννίας, ποὺ κράτησε τετρακόσια (400) ὁλόκληρα χρόνια γιὰ τὴν νότιο Ἑλλάδα, καὶ πεντακόσια (500) γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Χώρα, ἔχουμε τὴν στρατιὰ τῶν Νεομαρτύρων, ποὺ λάμπρυναν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Νεομάρτυρες, νέοι κυρίως στὴν ἡλικία, διακρίνονται σὲ τρεῖς κατηγορίες : Ἡ πρώτη περιελάμβανε ὅσους δὲν ἤθελαν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, προτιμῶντας νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸν Χριστό. Ἡ δεύτερη περιελάμβανε κάποιους χριστιανοὺς ποὺ γιὰ διαφόρους λόγους εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει, εἶχαν γίνει, δηλαδή, μουσουλμάνοι. Σὲ κάποια στιγμή, ὅμως, μετάνοιωσαν καὶ ξαναγύρισαν στὴν Ἐκκλησία, πληρώνοντας, ἔτσι, μὲ τὴν ζωή τους τὴν ἡρωϊκή τους αὐτὴ ἀπόφαση. Καί, τέλος, στὴν τρίτη κατηγορία ἀνῆκαν ὅσοι γεννήθηκαν Τοῦρκοι καὶ μουσουλμάνοι, ἀλλὰ ὅταν γνώρισαν τὸν Χριστὸ ἀπαρνήθηκαν τὸν Μωάμεθ καὶ τὴν ψεύτικη θρησκεία του. Ἡ πρώτη κατηγορία εἶχε τοὺς περισσότερους Νεομάρτυρες · ἡ δεύτερη πιὸ λίγους, ἐνῷ ἡ τρίτη εἶχε μικρὸ ἀριθμό. Κι' αὐτό, γιατὶ τὸ ν' ἀπαρνηθῇ κανεὶς τὸν μωαμεθανισμό, αὐτὸ ἐσήμαινε θάνατο χωρὶς διαδικασίες. Σ' αὐτὴν τὴν κατηγορία ἀνήκει καὶ ὁ δικός μας Ἅγιος, ὁ Νεομάρτυρας Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης.

-Β-
            Εἶναι γνωστὸς ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου μας. Ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καταγόταν, Χασὰν ἦταν τὸ ὄνομά του. Γιατὶ ὁ Ἰωάννης ἦταν μωαμεθανός, ἀπὸ γονεῖς μωαμεθανούς, γι' αὐτὸ καὶ εἶχε πάρει τὸ ὄνομα Χασάν. Μάλιστα ὁ πατέρας του ἦταν ἀρχηγὸς τῶν σέχηδων στὴν Κόνιτσα. Ἔτσι, ἀνθρωπίνως, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση ν' ἀρνηθῇ ὁ Χασὰν τὸν μωαμεθανισμὸ καὶ ν' ἀσπασθῇ τὸν χριστιανισμό.
            Ὅμως, "Θεὸς ὅπου βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις".  Ὅταν, δηλαδή, ὁ Θεὸς ἀποφασίσῃ γιὰ κάτι, οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι δὲν ἔχουν καμμιὰ δύναμη. Ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀποφασίσει. Κι' ἔτσι ἔγινε μὲ τὸν νεαρὸ Χασάν. Σὲ ἡλικίας εἴκοσι (20) περίπου ἐτῶν βρέθηκε στὸ Βραχώρι (σημερινὸ Ἀγρίνιο), χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς. Κι' ἐκεῖ ἔγινε μέσα του ἡ μεγάλη στροφὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Χωρὶς τυμπανοκρουσίες πῆγε στὴν Ἰθάκη καὶ βαπτίσθηκε, παίρνοντας τὸ ὄνομα Ἰωάννης. Ἐπιστρέφοντας στὸ Ἀγρίνιο, χριστιανὸς πλέον, ἐνυμφεύθη μὲ μιὰ εὐσεβῆ νέα καὶ στὸ ἑξῆς ἐργαζόταν ὡς ἀγροφύλακας στὸ χωριὸ Μαχαλᾶς, σημερινὲς Φυτεῖες, ζῶντας μὲ σωφροσύνη καὶ ἀρετή.
-Γ-
            Ὅμως, ὁ πατέρας του ποὺ τὸν ἀναζητοῦσε, τελικὰ τὸν βρῆκε. Καὶ παρὰ τὶς παρακλήσεις καὶ τὶς ἀπειλές του, ὁ Ἰωάννης παρέμεινε σταθερὸς στὴν χριστιανική του πίστη. Ἔτσι δὲν ἄργησε νὰ ῤθῇ τὸ τέλος. Ὁ Ἅγιος ὡδηγήθηκε στὸ δικαστήριο ὅπου καὶ καταδικάσθηκε σὲ θάνατο. Ἀποκεφαλίστηκε στὶς23 Σεπτεμβρίου 1814, ἐνῷ τὸ 1819 τὰ λείψανά του μεταφέρθηκαν στὴν Ἱ. Μονὴ Προυσσοῦ, ὅπου καὶ ἀνεκαλύφθησαν τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1974. Μικρὸ τεμάχιο ἀπὸ τὸ ἱερὸ λείψανό του βρίσκεται στὸν ἐν Κονίτσῃ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1978. Ἀπὸ τότε τιμᾶται, κάθε χρόνο, ἡ μνήμη του μὲ λαμπρὲς ἐκδηλώσεις.
-Δ-
            Ἔτσι καὶ φέτος ὁ ἑορτασμὸς θὰ γίνῃ σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
            1) Τὸ Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, στὶς 7 μ.μ. θὰ ψαλῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία, στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ.
            2) Τὴν Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, θὰ τελεσθῆ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ, ἐν μονοεκκλησίᾳ.

            Ἐπιθυμία μου, νὰ δώσουμε ὅλοι τὸ παρών, τιμῶντας τὸν συμπολίτη μας Νεομάρτυρα Ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐκ Κονίτσης. Ὁ Χριστός, ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Νεομαρτύρων, νὰ σᾶς σκέπῃ καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ.
Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ