Blogger Widgets

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Ἄνδρες αἱμάτων κατέβαψαν τάς ἀνόσιους χεῖράς των εἰς τό αἷμα τοῦ Πατρός τῆς Πατρίδος.Ἐκ Ναυπλίου, 30 Σεπτεμβρίου.

Τρομερόν καί φρικτόν ἄκουσμα! Μέγα καί ἀνήκουστον δυστύχημα κατέλαβε τήν Ἑλλάδα! Ἄνδρες αἱμάτων κατέβαψαν τάς ἀνόσιους χεῖράς των εἰς τό αἷμα τοῦ Πατρός τῆς Πατρίδος.

Τό πρωΐ τῆς παρελθούσης Κυριακῆς, 27 τοῦ λήγοντος μηνός, ἐνῷ ἡ ᾀείμνηστος Αὑτοῦ Ἐξοχότης εἰσήρχετο κατά τό σύνηθες εἰς τόν ἐνταῦθα ναόν τοῦ Ἀγίου Σπυρίδωνος διά νά προσφέρη τήν πνευματικήν λατρείαν είς τόν Ὑψιστον ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ εἰς τόν ὁποίον ἡ παρουσία του ἐνέπνεε τήν φιλοστοργωτάτην παρηγορίαν, καί ἡ εὐσέβεια του, τό παράδειγμα τῆς ἀκροτάτης τῶν ἀρετῶν δύο ἀλιτήριοι, ὁ Κωνσταντῖνος καί ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλαι, τοῦ ἀφῂρεσαν, τήν ζωήν, καί ἀφήρεσαν ἐκ μέσου τοῦ ἔθνους, τόν ἀγαπητόν ἀρχηγόν του. Ὁποία ἐκπληκτική λύπη και ἀδημονία κατεκυρίευσεν εὐθύς ὅλου! Ποῖοι κοπετοῖ καί θρῆνοι ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παίδων συνώδευσαν τό λείψανον τῆς ἀοιδήμου Α.Ε. εἰς τό παλάτιον!
Ὁ λαός ἰδών ἔμπροσθέν του πραχθεῖσαν τήν μεγίστην ἀνοσιουργίαν, ἐκινήθη εἰς τοσαύτην ἀγανάκτησιν, ὥστε ὁ μέν πρῶτος τῶν ἐθνοκαταράτων τούτων πατροκτόνων ἔλαβεν εὐθύς τά ἐπίχειρα τοῦ τρομεροῦ ἐγκλήματός των, ὁ δέ ἕτερος, δέν ἤθελεν ἐκφύγει καί αὐτός τήν κοινήν ὀργήν, ἄν δέν ἔφθανε νά καταφύγη εἰς τόν οἶκον τοῦ Κυρίου Ἀντιπρέσβεως τῆς Γαλλίας, ὅστις τόν παρέδωκεν ὕστερον κατά ζήτησιν τῆς Γερουσίας, διά νά ὑποβληθῇ εἰς τήν αὐστηρότητα τῆς ἐθνικῆς δικαιοσύνης. Ἡ πικρά αὕτη εἴδησις διεδόθη ἐν ἀκαρεί εἰς ὅλην τῆν πόλιν διά τῶν κοινῶν γόων καί ἀναστεναγμῶν.

Μετά τό φρικτόν και αἰφνήδιον τοῦτο συμβεβηκός, ἡ Γερουσία καί οἱ Γραμματεῖς τῆς Κυβερνήσεως συνῆλθον εὐθύς είς ἔκτακτον συνεδριάσιν διά νά συσκεφθῶσι περί τοῦ πρακτέου, ὅπως διαλαμβάνει το ΙΓ Ἄρθρον τοῦ Β Ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Δ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως. Ἐν τούτοις δέ οἰ ἀνθρωποι περιωρίσθησαν εἰς τάς οἰκίας των ἀναμένοντες τό ἀποτέλεσμα τῶν διαβουλεύσεων. Κατά τάς δεινάς ταύτας ὥρας, πρέπει νά τό εἴπωμεν εἰς τιμήν τοῦ ἐθνικοῦ χαρακτῆρος, οὔτε μία στιγμήν δέν διεκόπη ἡ εὐταξία καί ἡ κοινή ἀσφάλεια. Τό στρατιωτικόν ἔδειξεν ἀπαραδειγμάτιστον πειθαρχίαν, μεῖναν πιστόν εἰς τά χρέη του, ὁ δέ λαός ἐφύλαξεν ἀκραν ἡσυχίαν. Τόσον ἐπειήργε καί μετά θάνατον ἔτι εἰς τάς ψυχάς τῶν τεθλιμμένων Ἑλλήνων ἡ ἰερά σκιά τοῦ Πατρός, πρός τόν ὁποῖον εἶχον ὅλον το θάρρος καί τάς ἐλπίδας των.
Ἐντός ὀλίγων ὡρῶν ἡ Γερουσία ἔφθασεν εἰς πέρας τῶν ὑψηλῶν σκέψεων της, καί ἐψήφισε προσωρινήν τριμελῆ Διοικητικήν ἐπιτροπήν, ἐκλέξασα παμψηφί τούς Κυρίους Α.Α.Καποδίστριαν Πρόεδρον, Θ.Κωλοκοτρώνην καί Ιωάννην Κωλέττην.

Ἐντός ὀλίγου θέλουν διαταχθῆ ὑπό τῆς Κυβερνήσεως τά περί τής κηδείας καί καθολικής πενθηφορίας. Ἐν τούτοι δέ κατά τάς παρούσας ἡμέρας τοῦ κοινοῦ πένθους ὅλη ἡ αγορά και οἱ οἷκοι τῶν δημοσίων συναναστροφῶν εὑρίσκονται κλεισμένοι.

Χθές μετά τήν μεσημβρίαν εἰσῆλθεν εἰς Ναύπλιο καί τό τρίτον Μέλος τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς, ὀ Κύριος Θ. Κωλοκοτρώνης, ὅστις εὐρίσκετο εἰς τό στρατόπεδον τῆς Μεσσηνίας.

Ἀνέλαβεν ἀγαθῇ τύχη τά υψηλά χρέη της ἡ νέα Κυβέρνησις, καί ἔχομεν ἀγαθάς ἐλπίδας ὅτι θέλει φυλάξοι τήν ἱεράν ταύτην παρακαταθήκην ἀξίως τῆς τοῦ ἔθνους προσδοκίας, καί θέλει βαδίσει εἰς τά ἴχνη τοῦ μεγαλοφυοῦς ἀνδρός, ὅστις πρώτος ἐνεποίησεν εἰς τήν Κυβέρνησιν μας τήν πρέπουσαν ἀξιοπρέπειαν καί αρμονίαν. Ἐλπίζομεν ότι ὁ κατά τάς ἐπαρχίας λαός καί τά στρατεύματα ὡ κινούμενοι ἀπό τά αὐτά αἰσθήματα μέ τούς ἐκ τῆ πρωτεύουσῃ, ενθυμούμενοι τά ἐκ τῆς ἀταξίας καί ἀπειθείας δεινά, καί πρόσφατα ἔχοντες τά ἐκ τῆς εὐταξίας ἀγαθά, θέλουν αἰσθανθῆ ὅτι ἡ ὁμόνοια καί ἡ πρός τούς νόμους τῆς Πατρίδος ἀπαράτρεπτος ὑπακοή εἶναι τά μόνα μέσα, δί ὧ δύνανται να συντελέσωσι σήμερον εἰς τόν μέγαν σκοπόν τῆς Προσωρινῆς Κυβερνήσεως, ὅστις εἶναι τό νά προφυλάξῃ τό ἔθνος κατά τάς δεινάς ταύτας ὥρας ἀπό τούς κινδύνους, τῆς ἀναρχίας καί τῶν διχονοιῶν.Ὅλοι οἱ ἀληθῶς φιλοπάτριδες χρεωστοῦν νά προσφέρωσι τήν εἰλικρινῆ σύμπραξίν των.Ὁλοι ἄς συγκεντρωθῶμεν κύκλω τῆς Κυβερνήσεώς μας, καί διά τῆς ἀφοσιώσεώς μας, ἄς δώσωμεν εἰς χεῖράς τῆς τό ἰσχυρόν ὅπλον της ὁμονοίας μας, διά νά μᾶς περάση ἀβλαβείς ἀπό τάς παρούσας δεινάς περιστάσεις.