Blogger Widgets

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Τι πρέπει να εννοήσουμεν λέγοντες Ελλάδα σήμερον;

Η επιστολή του Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Άγγλο Υπουργό των αποικιών
κ.Ουίλμοτ Όρτον, όπου ο Κυβερνήτης περιγράφει τι εννοεί ως κυρίως Ελλάδα.
Η επιστολή βρίσκεται στο συγγραφικό έργο του Ιωάννη Κορνιλάκη με τίτλο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  και αναδημιουργήθηκε
με τον καλλίγραφο γραφικό χαρακτήρα του Κυβερνήτη
Η επόμενη επιστολή, αν όχι όλες, θα έπρεπε να βρίσκεται στο ναό την Ελληνικής Δημοκρατίας, που δεν είναι άλλος από τη Βουλή των Ελλήνων. Η επόμενη επιστολή, δεν θα έπρεπε να απουσιάζει από καμιά βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η επόμενη επιστολή, θα έπρεπε να κοσμεί κάθε Μητρόπολη της Ελλάδος και κατά τη γνώμη μου θα ήταν παράλειψη, να μη διαβάζεται στις χιλιάδες ενορίες της Πατρίδας μας. Διαβάζοντας ένα μικρό κομμάτι της, γιατί ολόκληρη είναι οχτώ σελίδες χειρόγραφες, ελπίζω να συμφωνήσετε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, να βρίσκεται και στο πιο απομακρυσμένο σχολειό της χώρας μας.
Πέρασαν τετρακόσια χρόνια για να δημιουργηθούν οι συνθήκες, ώστε το Έθνος να αναστηθεί. Πέρασαν τετρακόσια χρόνια προκειμένου το Έθνος να αναπνεύσει οξυγόνο λευτεριάς. Πέρασαν τετρακόσια χρόνια ώστε οι
ισχυροί της γης, να πληροφορηθούν ότι μία μικρή έκταση γης απ' όπου ξεκίνησε η σκέψη, ο πολιτισμός και οι τέχνες, έχει αποκτήσει χρώμα κόκκινο από το αίμα χιλιάδων αγωνιστών, που έχουν το αυτονόητο δικαίωμα στη λευτεριά, στη ζωή και στη δημιουργία. Πέρασαν τέσσερις αιώνες, για να υποβάλλουν ερωτήματα σαν αυτά που περικλείονται σ' αυτή την επιστολή. Η ανθρωπότητα ρωτά, μέσα από την πένα του Υφυπουργού των αποικιών της Αγγλίας, και επιτετραμμένου για τα ελληνικά θέματα Ουίλλμοτ Όρτον.

Ο ελληνισμός απαντά με την πένα του πιο τέλειου εκφραστή του, Ιωάννη Καποδίστρια.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ κ. ΟΥΙΛΛΜΟΤ ΟΡΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

α. Τι πρέπει να εννοήσουμεν λέγοντες Ελλάδα σήμερον;
β. Ποια όρια η Ελλάς επέβαλεν εις την γεωγραφικήν της έκτασιν;

Παρισίοις, 3 Οκτωβρίου 1827

Το ελληνικό έθνος σύγκειται εκ των ανθρώπων οίτινες από αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν ομολογούντες την ορθόδοξον πίστην, και την γλώσσαν των πατέρων αυτών λαλούντες, και διέμειναν υπό την πνευματικήν ή κοσμικήν δικαιοδοσίαν της εκκλησίας των, όπου ποτέ της Τουρκίας και αν κατοικώσι.

Τα όρια της Ελλάδος από τεσσάρων μέν αιώνων διεγράφησαν υπό δικαιωμάτων, τα οποία ούτε ο χρόνος , ούτε αι πολύμορφοι συμφοραί , ούτε η δορικλησία, ουδέποτε ίσχυσαν να προγράψωσι, διεγράφησν δε από του 1821 διά του αίματος του χυθέντος εις τας σφαγάς των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου, και εις τας πολυάριθμους ναυμαχίας τε και πεζομαχίας εν αις εδοξάσθη το γενναίον τούτο έθνος.

Αν έπειτα και σύμβουλον θελήσωμεν να λάβωμεν γνώμην ομολογουμένως αμερόληπτον, την των ενδοξοτάτων γεωγράφων της αρχαιότητος, έχομεν τον Στράβωνα λέγοντα :

Η Ελλάς εγκοπτόμενη διά πολλών κόλπων και ακρωτηρίων, σχηματίζει πέντε χερσονήσους αλλεπαλλήλους, εξ ων εκάστη περιέχει την προηγούμενην. Και πρώτη μεν είναι η Πελοπόννησος, Δευτέρα Δευτέρα δε η από γραμμής της εκ Παγών (Μάλι) μέχρι Νισαίας ( λιμένος Μεγάρων), Τρίτη από του Κρισσαίου κόλπου ( του των Σαλώνων) μέχρι Θερμοπυλών, της γραμμής περιλαμβανούσης την Βοιωτίαν (λεβαδιάν) , και κοπτούσης λοξώς την Φωκίδα και τους επικνημιδίους λοκρούς ( Βουδουνίτσαν), η Τετάρτη από του Αμβρακικού κόλπου ( του της Άρτας ) μέχρι του Μαλιακού ( του κόλπου Ζητουνίου) και των Θερμοπύλων , επί γραμμής περώσης διά του όρους Οίτης και της Τραχινίας και η πέμπτη πάλιν από του Αμβρακικού κόλπου μέχρι του Θερμαϊκού ( της Θεσσαλονίκης) επί γραμμής διαπερώσης την Θεσσαλίνα και την Μακεδονίαν.

Προστιθεμένων δε και των νήσων του τε Αιγαίου και της ελάσσονος Ασίας, έχομεν ήδη τα όρια της κυρίως λεγομένης Ελλάδος.-Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας

Απόσπασμα από το πόνημα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του Ιωάννη Κορνιλάκη